Stadgar för Nätverket för Byggnadsvårdi Västmanland ekonomisk förening

§1 Föreningens firma

Föreningens firma är Nätverket för Byggnadsvård i Västmanland ekonomisk förening.                     

§2 Ändamål

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att inom föreningens geografiska verksamhetsområde främja byggnadsvårdande verksamhet med hög kvalitet och kretsloppstänkande genom att

-  sprida kunskap om metoder för och exempel på seriös byggnadsvård

-  förmedla kunskap, varor och tjänster från marknadens experter och företag

-  sälja kunskap, varor och tjänster

Föreningens medlemmar deltar i den ekonomiska verksamheten bl a genom att på kommersiell basis tillhandahålla kompetens och därmed vidga den för medlemmarna gemensamma marknaden.

Därjämte skall föreningen kunna förvärva och avyttra fast egendom.

 

§3 Styrelsens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås.

 

§4 Inträde

Till medlem i föreningen kan antas kommuner, landsting, kyrkliga myndigheter, organisationer och företag i Västmanlands län samt angränsande län med verksamhet inom och/eller intresse för byggnadsvård i enlighet med föreningens mål.

Privatperson med intresse för byggnadsvård och föreningens verksamhet kan antas som stödmedlem.

Medlem i den ekonomiska föreningen kallas nedan medlem. Stödmedlem kallas nedan stödmedlem.

Ansökan om medlemskap i den ekonomiska föreningen skall göras skriftligen med post eller e-post.

Beslut om antagande av medlem fattas av styrelsen.

Ansökan om medlemskap som stödmedlem kan ske skriftligt eller muntligt. Beslut om antagande av stödmedlem fattas av styrelsen.

 

§5 Utträde

Anmälan om medlems utträde skall ske skriftligen och får ske tidigast två år efter inträdet.

Stödmedlem kan när som helst anmäla utträde. Stödmedlem som inte betalat kommande års medlemsavgift före årsskiftet, anses automatiskt ha utträtt ur föreningen vid sagda årsskifte.

 

§6 Uteslutning

Styrelsen beslutar om uteslutning av medlem. Grund för uteslutning är om insatser eller årsavgift ej erlagts enligt stadgarna eller om medlemmen står i skuld till föreningen eller ej uppfyller de krav som ställs i §2.

Stödmedlem utesluts automatiskt om medlemsavgiften inte betalas.

 

§7 Avgång och återbetalning

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår under vilket medlemmen anmältönskemål om utträde eller uteslutits. Återbetalning av medlemsinsatsen sker 6 månader efter avgång.

 

§8 Insatser

Insats lyder på 1 000 (ettusen) kronor.

Medlem som är kommun, landsting eller kyrklig myndighet skall delta med vardera 10 (tio) insatser.

Medlem som är fåmansföretag med verksamhet inom byggnadsvården skall delta med 1 (en) insats per 10 anställda, max 50 (femtio) insatser.

Andra medlemmar enligt §4 skall delta med så många insatser som styrelsen beslutar, dock lägst 10 (tio) insatser och högst 50 (femtio).

Styrelsen skall i beslutet eftersträva proportionalitet mellan insatser och förväntat utnyttjande av föreningens tjänster.

Insatsbeloppet skall erläggas senast en månad efter beslut om inträde.

Stödmedlem erlägger ingen insats.

 

§9 Medlemsavgift

Uttagande av årsavgifter för nästkommande verksamhetsår fastställs av föreningsstämman eller extra stämma och skall vara betalda före nästkommande års inträde.

 

§10 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 

1.   Val av ordförande för stämman.

 

2.   Val av sekreterare för stämman.

 

3.   Val av två justerande.

 

4.   Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

 

5.   Fastställande av dagordning.

 

6.   Styrelsens årsberättelse för senaste räkenskapsåret.

 

7.   Revisorernas berättelse.

 

8.   Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

 

9.   Beslut med anledning av förenings vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.

 

10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 

11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer för tiden från utgången av denna stämma intill utgången av därpå följande föreningsstämma.

 

12. Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden.

 

13. Verksamhetsplan.

 

14. Behandling av i stadgeenlig ordning väckta ärenden.

 

15. Val av ordförande och 4 styrelseledamöter och högst 5 suppleanter.

 

16. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa.

 

17. Val av valberedning.

 

18. Övriga ärenden.

 

§11 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner skäl till det eller när det för uppgivet ändamål begärs av revisor eller minst 1/10 av alla röstberättigade medlemmar.

 

§12 Kallelse till föreningsstämma samt övriga meddelanden

Meddelande om tidpunkt för ordinarie föreningsstämma skall annonseras på föreningens hemsida senast 2 månader före stämman.

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post eller e-post. Kallelsen skall vara utsänd tidigast 4 veckor före föreningsstämman och senast 2 veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Stödmedlem kallas ej till föreningsstämma men äger rätt att deltaga.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Stödmedlem saknar rösträtt.

Medlemmarna skall skriftligen meddela föreningen namn och adress på det ombud som företräder medlemmen vid föreningsstämman. Medlem som önskar att ett visst ärende skall behandlas vid föreningsstämman skall senast 6 veckor före stämman skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Övriga meddelanden till medlemmarna sker skriftligen per post eller e-post.

 

§13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

§14 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande, 4 ledamöter och högst 5 suppleanter. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie föreningsstämma. Ordinarie ledamöter ansvarar för att suppleanter informeras. Styrelsens uppdrag gäller från utgången av ordinarie

föreningsstämma och intill utgången av den därpå följande föreningsstämman.

 

§15 Revisorer

Föreningen skall ha 2 revisorer samt 2 suppleanter för dessa.

Mandatperioden för dessa skall vara densamma som för styrelsen.

 

§16 Valberedning

För beredning av på föreningsstämman ankommande val skall finnas en valberedning, som utses av stämman.

Medlem av valberedningen får inte ingå i föreningens styrelse.

Valberedningens förslag skall tillställas medlemmarna tillsammans med kallelse till stämman.

 

§17 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser.

Firmatecknare är ordförande samt ytterligare en person.

 

§18 Överskottsfördelning

Fritt eget kapital skall, sedan i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar föreskriven avsättning till reservfonder skett, användas enligt följande.

I första hand skall, om stämman så finner skäligt med hänsyn till föreningens fortsatta verksamhet, medel behållas i föreningen genom ytterligare avsättning till reservfonden eller balansering i ny räkning.

I andra hand skall utgå utdelning på inbetalda insatser, dock högst vad som motsvarar den av Riksbanken beslutade referensräntan, som gällde vid räkenskapsårets utgång, med tillägg av tre procentenheter.

Om alla röstberättigade (och på ordinarie föreningsstämma representerade) medlemmar biträder beslutet, kan utdelning på insatser, i stället för att utbetalas, tillföras inbetalda insatser.

 

§19 Behållna tillgångar vid förenings upplösning

Vid upplösningen av föreningen skall de behållna tillgångarna fördelas så att medlemmarna först får ut sina insatser, varefter återstoden fördelas dem emellan i förhållande till antalet insatser.

 

§20 Offentlighet och sekretess

Allmänheten skall ha rätt att ta del av föreningens handlingar enligt reglerna för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen samt i sekretesslagen.

 

§21 Föreningslagen

I övrigt gäller bestämmelserna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.